มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24  เรื่อง "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://research.western.ac.th/