สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 4 (The 4th China-Thailand Think Tank Forum) ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเทศไทย โดยเปิดรับผลงานทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวไทย-จีนชิดใกล้ มุ่งสร้างชุมชนเป็นหนึ่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มี 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

1) นโยบายฟรีวีซ่าไทย-จีนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2) อนาคตของความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน และ 

3) ความทันสมัยแบบจีนต่อการพัฒนาประเทศไทย

โดยขอให้ผู้ประสงค์นำเสนอผลงานทางวิชาการ ดำเนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช้แบบฟอร์มตามที่โครงการกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEvent Detail.aspx?nid=11839 หรือ QR Code ด้านล่าง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-561-2445 ต่อ 211 หรือ 212
2. ผู้สมัครส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. เพื่อเสนอลงนามในหนังสือนำส่งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. ขอให้ผู้สมัครจัดส่งหนังสือนำส่งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แบบฟอร์มนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) ที่ดำเนินการแล้ว ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของบทคัดย่อ รายงานการวิจัย และ CV ส่งไปยังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ วช. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ irr@nrct.go.th ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด.png

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง