คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนสนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "Applied AI on multidisciplinary topics" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนสนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "Applied AI on multidisciplinary topics" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ On-site ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (จำกัด 30 ท่าน) และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่จำกัดจำนวน) ผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียน Online ทีี่่ www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ คุณเด่น ทัพซ้าย โทร 095-437-7275 E-mail : den.tup@mahidol.ac.th