โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2567 (ครั้งที่ 20)

                       โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 (ครั้งที่ 20) ในหัวข้อเรื่อง "Moving to the New Gen : Modern Insights into Holistic Health and Wellness" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ 2 ทรูไดคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางแการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการดูแลและการรับมือปัญหาสุขภาพและสุขภาพใจในยุคสมัยปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบ Oral Presentation โดยสามารถส่งใบสมัครประกวดผลงาน บทคัดย่อ และรายละเอียดผลงานผ่าน Google Form สามารถโหลดแบบฟอร์มต่างได้ที่ www.taksinhosp.go.th หรือตาม QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-437-0123 ต่อ 3810