สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยืเพิ่มเพื่อชาวชนบท ขอเชิญส่งบทคัดย่อยผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 22 (CPIRD 2024) วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยืเพิ่มเพื่อชาวชนบท ขอเชิญส่งบทคัดย่อยผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 22 (CPIRD 2024) วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2567
    1.  กำหนดการเปิดรับสมัครผลงานวิจัย

  • วันเปิด/ปิดรับบทคัดย่องานวิจัย         :  1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2567
  • วันประกาศผลคัดเลือกผลงานวิจัย     :   31 กรกฎาคม  2567
  • วันนำเสนองานวิจัย                          :   10 กันยายน 2567
  • วันมอบรางวัลงานวิจัย                      :   11 กันยายน 2567

    2.  การส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย

ระยะเวลาเปิดรับบทคัดย่อ  :  1 พฤษภาคม 2567- 30 มิถุนายน 2567

ผ่านช่องทาง Link  :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8U6kng_5e6L0VSBT8wjz1ysOJtUBs...

    3.  รายละเอียดการส่งผลงานวิจัย

  • ข้อแนะนำการเขียนบทคัดย่อ
  • ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ศึกษาได้ที่ Link  :  https://drive.google.com/file/d/1LKSfaGuce_xPQhiEFxNvnbPBwh2Tw4qX/view