สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโครงการ iNTCUBATOR 2024 From idea to impact : Orientation Day