ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (Concept paper)
ขั้นตอนการสมัคร Concept paper
ขั้นตอนการสมัคร Concept paper
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติ
รายการ File Download
1. บันทึกเสนอขอรับทุน
2. แบบเสนอ Concept paper
3. แบบเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
3.1 แบบเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (โครงการต่อเนื่อง)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
5. บันทึกขออนุมัติจ้าง ลจ.โครงการ
6. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
7. บันทึกส่งรายงานความก้าวหน้า
7.1 แบบรายงานความก้าวหน้า CF02
8. บันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
9. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์