หน่วยควบคุมคุณภาพและประเมินผล

กระบวนการประกันคุณภาพ

  โครงการขอรับรางวัลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

  โครงการรับการตรวจติดตาม ISO 9001:2015 รายปี (Surveillance Audit)

  รายงานความเสี่ยงประจำปี

กระบวนการให้บริการด้านวิชาการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพ/การประเมินคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA) /เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)