หน่วยบริหารทั่วไป

กระบวนการบริหารจัดการทั่วไป

  งานด้านสารบรรณ (การรับ-ส่งเอกสาร)

  งานด้านการเงิน (การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ)

  งานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ (การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง)

  งานด้านบุคคล (การอบรม ขาด ลา มาสาย)

  งานด้านบริหารจัดการทั่วไป