หน่วยจัดการความรู้

หน้าที่หลัก

  จัดทำฐานข้อมูลและสื่อความรู้ด้านคุณภาพ และบริหารจัดการความรู้ของคณะฯ ใน website KM