หน่วยวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

หน้าที่หลัก

  การให้คำปรึกษา และจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ Quality Tools และเกณฑ์คุณภาพ (CQI Kaizen ถอดบทเรียน TQA/EdPEx) ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ ทุกพันธกิจ