MENU
Toxicology in the news
Ramathibodi Poison Center  

You are here

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cyanide Poisoning: How to diagnose and manage?

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 "Cyanide Poisoning: How to diagnose and manage?" 

โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์นายแพทย์พันธกานต์  ตันสุวรรณรัตน์

ศูนย์พิษวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 (คลิก)

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน