การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ จากข่าวไซยาไนด์สู่พิษร้ายโกลด์ไซยาไนด์ (From Cyanide to Gold Cyanide)

 

กิจกรรม Toxicology in the news ประจำเดือนมกราคม 2567

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง

"จากข่าวไซยาไนด์สู่พิษร้ายโกลด์ไซยาไนด์ (From Cyanide to Gold Cyanide)" 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล

หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(cyanide_1)  (cyanide_2)