การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Update: 2023 American Heart Association Focused on the Management of Patients with Cardiac Arrest or Life-Threatening Toxicity Due to Poisoning

 

กิจกรรม Toxicology in the news ประจำเดือนธันวาคม 2566

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง

"Update: 2023 American Heart Association Focused on

the Management of Patients with Cardiac Arrest or Life-Threatening Toxicity Due to Poisoning"  

โดย อาจารย์แพทย์หญิงธันยพร ตั้งตรงจิต

กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย