การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ White Phosphorus จากสารเคมีในอุตสาหกรรมสู่อาวุธ

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 "WHITE PHOSPHORUS จากสารเคมีในอุตสาหกรรม สู่ อาวุธ" 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)