รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ทุน

Dean's Research Novice Award
(ทุนวิจัย)

Dean's Research Award 

Dean's Talent Award 
(ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 1 เดือน)

ทุนสนับสนุนด้านความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม Dean's Star Award
(สิ้นสุดปีการศึกษา 2560)
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS
Dean’s Award for Emerging Leader Practice Dean’s Award for Impactful Leadership Practice
ปีการศึกษา 2566 7 22 1 2 2 3 1 -
ปีการศึกษา 2565 13 15 2 2 4 6 - -
ปีการศึกษา 2564 21 9 1 2 - 2 - -
ปีการศึกษา 2563 11 1 2 - 1 - - -
ปีการศึกษา 2562 2 2 1 2 5 - - -
ปีการศึกษา 2561 9 9 2 - 2 - - -
ปีการศึกษา 2560 11 6 1 - 0 - - 1
ปีการศึกษา 2559 2 1 0 - 0 - - -