รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

You are here

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ทุน

Dean's Research Novice Award
(ทุนวิจัย)

Dean's Research Award 

Dean's Talent Award 
(ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 1 เดือน)

Dean's Leader Practice Award 
(ทุนสนับสนุนด้านความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม)

Dean's Star Award
(สิ้นสุดปีการศึกษา 2560)
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS
ปีการศึกษา 2566   13         -
ปีการศึกษา 2565 13 15 2 2 4 6 -
ปีการศึกษา 2564 21 9 1 2 - 2 -
ปีการศึกษา 2563 11 1 2 - 1 - -
ปีการศึกษา 2562 2 2 1 2 5 - -
ปีการศึกษา 2561 9 9 2 - 2 - -
ปีการศึกษา 2560 11 6 1 - 0 - 1
ปีการศึกษา 2559 2 1 0 - 0 - -
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map