Dean's Research Novice Awards

Dean's Research Novice Award

ปีการศึกษา 2567

Kanade
นายคเณศ ฉัตรทิพากร
Yadathip
น.ส.ญดาทิพย์ เพชรรุ่งเรืองผล

ปีการศึกษา 2566

Rathanan
นายรัฐนันท์ รุ่งโรจน์วัฒนา
Vaewprach
น.ส.แววปราชญ์ ธวัชกิจแก้ว
Suthanai
นายสุธนัย จงเจริญ
Warat
นายวรัชญ์ พาลพ่าย
Naran
นายนรัญช์ จงทอง
Khomchan
นายคมชาญ ติรศุทธ
Natyut
นายนัทยุทธ พีรกุล
Natjira
น.ส.ณัฐจิรา เดโชพลชัย
Suchitra
น.ส.สุจิตรา ทองทา
Manissara
น.ส.มณิสรา จิรพรสุวรรณ
Kornchanok
น.ส.กรชนก ศรีวัฒนา
sappawat
นายสรรพวัชร อยู่หว่าง
neeranat.p
น.ส.ณีรณาฎ เพียรวิจิตร
tanutchaporn
น.ส.ธนัชพร นุ้ยมาก
paramet.w
นายปรเมศวร์ วัฒนประสาน
patt.n
นายพัฒน์ งามเดชากิจ
punnachai.j
นายปุณณชัย จันทามงคล
pichanon.m
นายพิชานนท์ มานะจิตร์

ปีการศึกษา 2565

Chayanat
นายชยณัฎฒ์ กมลเดชเดชา
Khmemson
นางสาวเขมอักษร นิ่มเย็น
Nawarat
นางสาวนวรัตน์ ทองสุข
Sandee
นางสาวแสนดี แสนศรี
Pemika
นางสาวเปมิกา บุณยวุฒิพันธ์
Jetsadakorn
นายเจษฎากร เกษมสำราญ
settanut.p
นายเสฏฐนันท์ ปลั่งศิริ
pamika
นางสาวเปมิกา ศิริภูริกาญจน์
tanakit
นายธนกฤต สืบสายเจริญ
Krittapas
นายกฤตภาส ไพบูลย์รัตนากร
Pasit
นายพสิษฐ์ โกมลสุวรรณ
wisuttaporn
น.ส.วิสุทธาภรณ์ อินทนพ
kiratikorn
นายกีรติกร เฉลิมเกียรติสกุล

ปีการศึกษา 2564

Teerich
นายธีริทธิ์ เงาเทพพฤฒาราม
tanatach
นายฐานธัช ศรไพศาล
pimfa
น.ส.พิมพ์ฟ้า คำกาหลง
nannapat
น.ส.นันท์นภัส สิริจรัสวรรณ
Siwagon
นายศิวกร ธัญญ์ศุภกุล
meeta
นายเมธา ตรีเกษมมาศ
Settanut
นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ
perasit
นายพีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์
chantapon
นายฉันทพล ยิ้มนวล
supathuch
นายศุภธัช โตวรรณสูตร
supichaya
น.ส.สุพิชญา เทพรักษา
diruk
นายดิลก ปืนฮวน
napat.r
นายณภัทร เรขตานันต์
pannaporn
น.ส.ปัณณพร การกลจักร
chatsiri
นายชาติสิริ กุลมาตย์
vatini
น.ส.เวธินี สืบนุการณ์
apatcha
น.ส.อพัชชา สุโภคเวช
apichit
นายอภิชิต สิริศรีศักดิ์
ittiphatpon
นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ
tanatchaya
น.ส.ธนัชญา ศิลาจำรูญ
Supakorn
นายศุภกร บัวดี
 

ปีการศึกษา 2563

Nattha
น.ส.ณัฎฐา ตวงกิจกูล
vasin
นายวศิน อัครลาภ
napat
น.ส.ณภัทร โรจน์ศิริกุลชัย
Rujeerada
น.ส.รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์
pasinee
น.ส.ภาสินี อ่อนแย้ม
nareenart
น.ส.นรีนาถ เอี่ยมสำอางค์
chayutpong
นายชยุตพงศ์ พันธ์รุ่งจิตติ
purit
นายภูริต บวรชุติชัย
sarin
น.ส.สลิล อำพนนวรัตน์
sappawat
นายสรรพวัชร อยู่หว่าง
tanakit
นายธนกฤต สืบสายเจริญ
 

ปีการศึกษา 2562

titiwadee
น.ส.ธิติวดี ฐิติวัฒนาการ
Yosita
น.ส.โยษิตา ปิยะรัตนโยธิน
 

ปีการศึกษา 2561

Sorrawit
นายสรวิศ โรจน์ชีวิน
boonyawith
นายบุณยวิชญ์ คุณากร
Rawinun
น.ส.รวินันท์ อุดมพงศ์ลักขณา
Nattha
น.ส.ณัฎฐา ตวงกิจกูล
Jutharat
น.ส.จุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ
onjira
น.ส.อรจิรา ชูตินันทน์
Roojanaat
นายรุจนาท มีสมบูรณ์
Natcha
น.ส.ณัชชา ฉัตรชมชื่น
Sarute
นายศรุต เชาวะวณิช
 

ปีการศึกษา 2560

wongsathorn
นายวงศธร เอี่ยมตระกูล
panisara
น.ส.ปาณิสรา วรรธนพิเชฐ
noppavut
นายณพวุฒิ ศิริรักษ์
thanyatorn
น.ส.ธันยธรณ์ จันทิวาสน์
norapat
นายนรภัทร รุ่งเรืองพลางกูร
natnicha
น.ส.ณัฐนิชา จักรมนปรียา
benjapol
นายเบญจพล สุจิตโต
rabhas
น.ส.รภัส บุณยะไวโรจน์
sumolkarn
น.ส.สุมลกาญจน์ อยู่สวัสดิ์
sirapob
นายสิรภพ มงคลปิยะธนา
panisara_g
น.ส.ปาณิสรา กันปัจจามิตร
 

ปีการศึกษา 2559

Tanaporn
น.ส.ธนพร เจริญงามเสมอ
Waravudh
นายวราวุธ เนาเถาวร