รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2565

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิจัย วารสาร
นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์

The Real-World Characteristics of Gender-Affirming Hormonal Use Among Transgender People in Thailand 


วารสาร Sexual Medicine (Scopus) Journal Quartile Score: Quartile 2

นายธนธร ศิริปุณย์ ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเสียชีวิตจากโรค COVID-19 (ACTIVE SMOKERS ARE AT HIGHER RISK OF COVID-19 DEATH)
วารสาร Nicotine and Tobacco Research (Journal Citation Report/ EMBASE) Journal Quartile Score: Quartile 1