รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

You are here

ทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS

ทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

ปีการศึกษา 2565

nareenart
นางสาวนรีนาถ จงผาติวุฒิ
chantapon
นายฉันทพล ยิ้มนวล

ปีการศึกษา 2564

Suttijit
นางสาวศุทธิจิตต์ จินตตานนท์
perasit
นายพีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์

ปีการศึกษา 2562

Nattha
น.ส.ณัฎฐา ตวงกิจกูล
Thunyaporn
น.ส.ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map