รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2564

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิจัย วารสาร
นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ

System dynamics modeling to understand mental model of public humiliation in medical education


วารสาร Medical Teacher (Scopus) 
Journal Quartile Score: Quartile 1