โครงการสถานีบ่มเพาะ Research Mind แห่งรามาธิบดีเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการสถานีบ่มเพาะ Research Mind แห่งรามาธิบดีเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

     ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี จัดโครงการสถานีบ่มเพาะ Research Mind แห่งรามาธิบดีเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักศึกษาแพทย์กัญจรีย์ ศุภวิทยา ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุน Dean's Leader Practice Award ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นหัวหน้าจัดกิจกรรม และนำทีมน้อง ๆ นักเรียน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Mind center) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Workshop and Private Open House) 

     ในโอกาสนี้ยังได้เข้าพบ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้