ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Genomics and Targeted Therapy of Breast Cancers (2564)

Genomics and Targeted Therapy of  Breast Cancers (2564)

รองศาตราจารย์นายแพทย์เรวัต พันธุ์วิเชียร
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล