การพัฒนาระบบงานธุรการของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้โดย Voice of Customer (รับฟังเสียงของลูกค้า)

“การพัฒนาระบบงานธุรการของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
โดย Voice of Customer (รับฟังเสียงของลูกค้า)”
         เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางหน่วยธุรการ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้จัดประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบงานธุรการของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้โดย Voice of Customer (รับฟังเสียงของลูกค้า)” โดยมีกลุ่มลูกค้าภายใน ได้แก่ หน่วยห้องสมุด, หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก, หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี และหน่วยบริหารงานทั่วไป (บริการห้องเรียนและห้องประชุม, บริการห้องคอมพิวเตอร์)
         นำโดย คุณผจญ คงสบาย รองหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และคุณภูดิท สีพลไกร ผู้พัฒนาระบบธุรการของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และบุคลากรหน่วยธุรการ ซึ่งมีการรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้อง เบื้องต้นจะมีการจัดทำ “ฐานข้อมูลธุรการ Onlineservice”