โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก