นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจม.เหตุฯ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ แนะนำบริการและนำชม