ข่าวกิจกรรม

 

You are here

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุนิสา หุ่นเลิศ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ ในการทำงานด้านการบริหารจัดการเอกสารและระบบงานสารบัญ

 
     ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓ .๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุนิสา หุ่นเลิศ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ ในการทำงานด้านการบริหารจัดการเอกสารและระบบงานสารบัญ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารวมประชุมเป็นอย่างดี
 
 
 
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th