บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี วันที่ 17 มิถุนายน 2562

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีและหน่วยห้องสมุด ให้การต้อนรับบุคคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อศึกษาความรู้ประวัติศาสตร์รามาธิบดี
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ร่วมกับหน่วยห้องสมุด งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ให้การต้อนรับบุคคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมส่วนตัดแสดง เพื่อเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี..... ณ ส่วนจัดแสดงชั้น 2 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี และส่วนบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดรามาธิบดี ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี