กิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

“กิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต ”

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ ซึ่งตัวแทนจากงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้มี 3 ท่าน ได้แก่ คุณเพ็ญศรี ไชยพงศ์, คุณไพลิน ทิพย์สุมาลัย และคุณพิสิฐธรัช เอกอำไพ