หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก จัดอบรม เรื่อง Harvey workshop for Medical educators

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกได้จัดอบรม เรื่อง Harvey workshop for Medical educators โดยมีอาจารย์นายแพทย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน