การสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Embase โดย Mr.Raymond Teng

          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดอบรมการสาธิตฐานข้อมูล Embase โดย Mr.Raymond Teng ตัวแทนจากบริษัท Elsevier เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (317) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี