เข้าร่วมรับสัมภาษณ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME)

“เข้าร่วมรับสัมภาษณ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME)”
          ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 และประเมินสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตรบัณฑิต (World Federation for Medical Education : WFME) ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562
          ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นำโดย ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
และ ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา พร้อมด้วยนายผจญ คงสบาย รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้และบุคลากรงานฯ