ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

“ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.หน่วยห้องสมุด งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมี รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากรและคณะ เป็นผู้ให้ความรู้และนำชม