ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยมี คุณไพลิน  ทิพย์สุมาลัย แนะนำใช้และนำชมห้องสมุดคณะฯ และ คุณอาทิตย์  โสลี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี