บุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.15 น. งานวิเทศสัมพันธ์นำบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชม เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยมี คุณไพลิน  ทิพย์สุมาลัย และคุณกนกอร  ไชยรัตน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุดคณะฯ และ คุณชาญณรงค์  พุ่มบ้านเช่า และคุณเกรียงศักดิ์  บุญถวิล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี