You are here

บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี วันที่ 15 สิงหาคม 2562

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีและหน่วยห้องสมุด ให้การต้อนรับบุคคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อศึกษาความรู้ประวัติศาสตร์รามาธิบดี
     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ร่วมกับหน่วยห้องสมุด งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ให้การต้อนรับบุคคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมส่วนตัดแสดง เพื่อเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี..... ณ ส่วนจัดแสดงชั้น 2 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี และส่วนบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดรามาธิบดี ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
 
 
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th