You are here

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงาน

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2562
     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ให้การต้อนรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ 
หน่วยห้องสมุดและหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ณ บริเวณชั้น 2
หน่วยหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ชั้น 3
หน่วยห้องเรียนและห้องประชุม ชั้น8และ9 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th