การสังเคราะห์นโยบายเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การปรับขยายมาตรการใช้เครื่องตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ในอาหาร ร่วมกับการให้ความรู้ในชุมชนของประเทศไทยนอกพื้นที่นำร่อง