โครงการ การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและสร้างเสริมสุขภาพ เด็กในวัยเรียน