รายการสายใย กศน. ตอน ทิศทางความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่ิอนงาน กศน. รองรับผู้สูงอายุ