You are here

ขอเชิญผู้สนใจรับชม LIVE ชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล และลดไขมันในเลือด ด้วยเมนูผัก

รายละเอียด
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE “ชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล และลดไขมันในเลือด ด้วยเมนูผัก” 

    ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 - 8.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊คงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

    โดย ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ 

คลิกเพื่อรับชมวิดิโอ

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543