You are here

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

   

       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296