ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48 ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   

       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48 ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์