ขอแสดงความยินดีกับ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

 
 
 
       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี