ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 
 
 
       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่น 47 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า