ภาควิชาจักษุวิทยาจัดหลักสูตรจักษุวิทยาพื้นฐาน (RAOP401) 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4