การเยี่ยมสำรวจฝ่ายการศึกษา (ด้านการประเมินผลการศึกษา) ของภาควิชา

การเยี่ยมสำรวจฝ่ายการศึกษา (ด้านการประเมินผลการศึกษา) ของภาควิชา

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ภาควิชาฯ