นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ศึกษาดูงาน

นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  โรงพยาบาลรามาธิบดี