You are here

งานวิจัย อ.พักตร์วิมล

รายงานวิจัย  
ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

  1. การประเมินผลโครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและะผู้ป่วยเอดส์ (NAPHA) และโครงการปรับปรุงการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชืือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Global Fund)

เล่มที่ 1  การทบทวนวรรณกรรม 
เล่มที่ 2  การศึกษาเชิงปริมาณ 
เล่มที่ 3  การศึกษาเชิงคุณภาพ  
เล่มที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

 รายงานวิจัยสถาบัน

  1. แพทยศาสตรศึกษาฉบับที่ 1
  2. แพทยศาสตรศึกษาฉบับที่ 2
  3. แพทยศาสตรศึกษาฉบับที่ 3