ภาพกิจกรรมปี 2557-2558

ภาพกิจกรรมปี 2557-2558

รูปภาพกิจกรรม วันที่
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 30 ธันวาคม 2558
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ 25 ธันวาคม 2558
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2558 ธันวาคม 2558
สัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ปี 2559-2562 23-24 ตุลาคม 2558
19 พฤษภาคม 2558
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 11 พฤษภาคม 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค 20-22 เมษายน 2558
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศึกษาดูงาน การสร้างชื่อ E-learning 12 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) 11 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 30 ธันวาคม 2557
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้ไร้กล่องเสียง 15 พฤษภาคม 2557
งานเลี้ยงส่ง ผศ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร 23 เมษายน 2557
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ และนำเสนอโปสเตอร์ 11 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 22-31 มกราคม 2557
การทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 8 มกราคม 2557