Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพแบบครบวงจรกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 
     วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพแบบครบวงจรกับสถาบันประสาทวิทยา

 
     วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขึ้น ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม (MOU) ธนาคารชีวภาพแบบครบวงจร

 
     วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ