You are here

Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพแบบครบวงจรกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 
     วันนี้ (4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อขอร่วมเข้าโครงการวิจัย
 
 อาคารวิจัยและสวัสดิ์การชั้น 3
 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 69519